Ốp lưng Nokia
Lựa chọn :
Ốp lưng heo hồng Nokia 6 (NK 6)
Ốp lưng heo hồng Nokia 8 (NK 8)
Ốp lưng điện thoại Nokia 6 (NK 6)
Ốp lưng điện thoại Nokia 8 (NK 8)